Menu

Sunday, September 27, 2009

M Production Vol 13


Tracklist::

1. Kantae Jeas Kan Tae Jourb - កាន់តែជៀសកាន់តែជួប (យុទ្ធ និង លីន)
2. Krup Kron Somrab Oun - គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អូន (តាក់ម៉ា)
3. Khmean Orkas Sol Tirk Phnek - គ្មានឱកាសសល់ទឹកភ្នែក (Angella)
4. Khmean Bong Kor Oun Arch Rous Ban - គ្មានបងក៏អូនអាចរស់បាន (Angella លីន និងនិតា)
5. Trem Rong Jam - ត្រឹមរង់ចាំ (អេនីតា)
6. M dodo (លីន និងDj Big)
7. Tomrom Deng - ទំរាំដឹង (ធីណា)
8. Chhir Jab Chhir Chet - ឈឺចាប់ឈឺចិត្ត (លីន)
9. Snaeh Somngat - ស្នេហ៍សម្ងាត់ (អេនីតា)
10. Chhir Trov Jam - ឈឺត្រូវចាំ (ធីណា)

Download Album

Alan - Debut Mandarin Album Xin De Dong FangAlan - the heart of the East

Release: July 10, 2009

Language: Mandarin

Track List:

01. Sieboldii

02. Love the see

03. Flight Chi

04. Details

05. Come on! You have ME! - Alan

06. Sansheng Third World way out

07. Tomorrow songs

08. Heart. War ~ RED CLIFF ~

09. Chibi ~ Great jiangdong to ~

10. Sign

11. Love is the hand

      Download Part1

      Download Part2

Jewelry - Sophisticated


[Album] Jewelry - Sophisticated

Release Date: 2009.08.26

Genre: Pop, Dance

Language: Korean

Tracklist::

01. Bounce

02. Butterfly

03. Vari2ty

04. Strong Girl

05. Oops

06. Fantastic 4

07. Sweet Boy

08. Be Rocker

09. Rally

10. Vari2ty (Instrumental)

11. Rally (Instrumental)

     Download

Kim Jeong Hoon - 1st Mini Album


[Mini Album] Kim Jeong Hoon - 1st Mini Album

Release Date: 2009.09.01

Genre: Ballad

Language: Korean

Tracklist::

1. Intro

2. Eyes balhyeoseo

3. I remember the fire

4. compares

5. Balhyeoseo eyes (Radio Mix)

6. Balhyeoseo eyes (MR)

     Download

Navi - Wasteful Tears


[Single] Navi - Wasteful Tears (Feat. Hyun Ah of 4minute)

Release Date: 2009.08.13

Genre: Pop, Dance

Language: Korean

Tracklist::

1. Wasteful Tears (Feat. Hyun Ah of 4minute)

2. Almost tears (Instrumental)

      Download

Wax - Don’t Cry


[Single] Wax - Don’t Cry

Release Date: 2009.08.27

Genre: Ballad

Language: Korean

Tracklist::

1. Don’t Cry

2. Don’t Cry (Instrumental)

     Download

Saturday, September 26, 2009

Sunday Vol. 96 (2009)Tracklist ::.


01. Tov Yok Bdey Barang - ទៅយកប្តីបារាំង​


02. TouRo Sab Bdach Snae - ទូរស័ព្ទផ្តាច់ស្នែហ៍


03. Bong Chea Beh Dong Oun - បងជាបេះដូងអូន


04. Bror Youk PiKheat - ប្រយោគពិឃាត


05. Luk Kror Bey Pruos Mae - លក់ក្របីព្រោះម៉ែ


06. Mdech Yub OuAb - ម្ទេចយប់អួរអាប់


07. Merl Oun LaOr Khlas Phorng - មើលអូនល្អខ្លះផង


08. Merl Bong LaOr Khlas Phorng - មើលបងល្អខ្លះផង


09. KaLip Sra - កាលីបស្នែហ៍


10. Kom Merl Chror Lom - កុំមើលច្រលំ


​​Download Album

RHM Vol 394


Tracklist::
1. Khmean Neak Phseng - គ្មានអ្នកផ្សេង
2. Phleang Berk Thngai - ភ្លៀងបើកថ្ងៃ
3. Neak Na Mjas Preah Atit - អ្នកណាម្ចាស់ព្រះអាទិត្យ
4. Mnus Pros Pel Kbott Khor Khov Bamphot - មនុស្សប្រុសពេលក្បត់ឃោរឃៅបំផុត
5. Pi Mek Mork Dei Pi Dei Tov Mek - ពីមេឃមកដី ពីដីទៅមេឃ
6. Pheak Obsok Robos Mnus - ភាពអផ្សុករបស់មនុស្ស
7. Kom - កុំ
8. Somnob Chet Oun - សំណព្វចិត្តអូន
9. Cha et - ឆ្អែត
10. Baek Khnea Pel Kampong Jourb - បែកគ្នាពេលកំពុងជួប


Download Album

RHM Vol 393


Tracklist::

1. Snae Job Srorb Pel Srolanh - ស្នេហ៍ចប់ស្របពេលស្រលាញ់
 2. Rers Phlov BanhJob Snaeh - រើសផ្លូវបញ្ចប់ស្នេហ៍
3. Pel Khlas Os Sangkhem - ពេលខ្លះអស់សង្ឃឹម
4. Leak Dol Pel Na - លាក់ដល់ពេលណា
5. Pheakdey Heu Poir - ភក្ដីហើរពណ៌
6. Chnam Mnusa - ឆ្នាំមនុស្សា
7. Kir Oun Maen Te - គឺអូនមែនទេ
8. Men Arch Tomloib Chet - មិនអាចទំលាប់ចិត្ត
9. Chlous Neng Khloun Ang - ឈ្លោះនឹងខ្លួនឯង
10. Neary Mneak Dael Bong Srolanh Bamphot - នារីម្នាក់ដែលបងស្រលាញ់បំផុត


Download Album

Kara vol.2 - Revolution

Kara vol.2 - Revolution [Full Album]

Release date: 2009.07.30

Genre: Dance Pop

Tracklist::

01. Mister Mr.

02. Wanna

03. Magic

04. Secretly secretly

05. Let It Go

06. Take A Bow

07. AHA

08. Exactly same mind

09. Wanna (Inst.)

10. Magic (Inst.)

     Download

4minute - For Muzik

[Mini Album] 4minute - For Muzik

Release Date: 2009.08.31

Genre: Pop, R&B

Language: Korean

Tracklist::

1. For Muzik

2. MUZIK

3. Hot Issue

4. What a girl wants

5. Funny

6. Anjulrae

7. Hot Issue (Remix)

    Download

T-ara - Lies

[Single] T-ara - Lies

Release Date: 2009.07.27

Genre: Pop, Dance, Ballad

Language: Korean

Tracklist::

1. Lie (Part.1)

2. Lie (Part.2)

3. Want to play?

4. Lie (Ballad Ver.)

   Download

M to M - 1004 (You're My Destiny)


Tracklist::

1. 1004 (You're My Destiny) (Feat. Nassun)

2. 1004 (You're My Destiny)) (Instrumental)

    Download

A.Tract - 1st Maxi Single

Release Date: 2009.08.21

Genre: Rock

Language: Korean

Tracklist::

1. It's Over

2. Goodbye girl (哀)

3. Rain

4. Good-Bye

5. It's Over (Instrumental)

6. Goodbye girl (哀) (Instrumental)

      Download

Brown Eyed Girls - Sound G

Tracklist::

CD1:

1. Glam Girl

2. Abracadabra

3. Addiction

4. Candy Man

5. Moody Night

6. weird one

7. It's not

8. Women Have

9. will do it

10. Abracadabra (Instrumental)

11. Candy Man (Instrumental)

12. will do it (Instrumental) 

     Download CD1 Part1

    Download CD1 part2

CD2::

1.Love (Cloud Remix)

2.Second (Haihm rebuild)

3.You (East4A Soulsome Mix)

4.How (Hitchhiker (Jinu) Dynamic Mix)

5.Hold The Line (Saintbinary Sweet Purple remix)

6.My Style (Junjaman Wet Dream Remix)

7.Oasis (Fraktal Desert Is Land Mix)

     Download CD2

Sunday, September 6, 2009

Sang Dara Vol 1 - Munos Kmean Hong Suy

     Download Album

Karen Mok - Hui Wei


Track List:

01. sing the song playing

02. Castle Peak in the

03. In that distant place

04. The outside world

05. Full moon to spend a good

06. Wind from there to

07. Half a month to climb up to light

08. Yo Love Song

09. Jasmine

10. Red

11. Dense flow

12. Mi Flow (Remix)

     Download Album

Password:dreamstar

Hu Yang Lin - Yu Xing Fu You Guan


Track List:

01. And well-being of the

02. Like

03. Trippingly fireworks

04. By the name of sunflower

05. Virtual love

06. Smile right eye tears

07. Life can only love one

08. Romance

09. The first best

10. Us

     Download

PW: dreamstar

Ze Hwang - No Budget


Tracklist::

01. # 3

02. 9.8M / S

03. 15 seconds Etudes

04. TOY

05. GOODBYE

06. THOUGHTS

07. Elopement

08. LOVELI SICKNESS

09. SISTER ... COUPLE THINGS ABOUT HER VEGE GAREN

10. WHAT IS IT ABOUT YOU?

11. DECEMBER NIGHT

12. CULTURAL SHOCK

13. MOMENT OF PEACE

14. Fast # 3 

     Download Album

Catleigh Hung - Walk with Love


Tracklist::

1. Angel

2. You Know

3. Life love You

4. World is Wonderful

5. After the First Bitter Sweet

6. Happy Enough

    Download

Essay Wang - I Like Those Girls


Tracklist

01. Hello Honey

02. Buffering 1

03. Two Bay City

04. Beijing rain

05. Incomplete songs

06. Buffering 2 Where Did You Sleep Last Night

07. On the second floor

08. Destination

09. Inside Out

10. Journey

11. Buffering boy as you are

12. Pop Star

13. Fruit

14. Forever Young

15. Buffering golden key clues

16. Go home

17. Those who do not like you like the girl I like 

      Download Album

Epik High - Remixing the Human Soul


Epik High - Remixing the Human Soul 

Release date: 2009.07.22

Genre: Electronic

Language: Korean

Tracklist::

1. Fly higher (Feat. dh style)

2. Love love loveess (feat. yungjin of casker)

3. Break down the wall

4. Abandoned umbrella (feat. lisa)

5. 1 minutes 1 seconds, a little memory (feat. taru)

6. Fanatic

7. Back to the future (feat. yankie of TBNY)

8. You are the one (feat. horan of clazziquai)

9. High school dropout

10. Remap the soul (feat. myk)

      Download Album

KingPin - Set Me Free


Tracklist::

1. Gunship

2. Hot Ssummer feat. AG

3. Anymore feat. GMI

4. Sweat feat. J-Kyun, Deepflow

5. Set Me Free feat. AG

6. Boom

7. Ch Boom (Remix) feat. Kinetic Flow, GMI

     Download

Ran - What is Love


Ran - What is Love

Release date: 2009.07.20

Genre: Ballad

Language: Korean

Tracklist::

1. Love what is

2. The report also reports (feat. H-Eugene)

    Download

Kiroy Y – Love


[Digital Single] Kiroy Y – Love

Release Date: 2009-07-09

Language: Korean

Genre: Ballad 

TRACK LIST::

1. Nunmulah

2. Not to go

3. Nunmulah ... (Inst.)

4. Not to go ... (Inst.)

     Download

Wednesday, September 2, 2009

Only U vol 1 - Oun Min Maen Jea Game
Download Album

Sunday Vol 95

Tracklist::

1. Srolanh Bong Mdech Chhir Chab Mles – Sok Pisey

2. Met Pheak La'or – Tata

3. Prom Chos Janh Mek Dey - Phan Monika

4. Som Trim Oun Vil Vinh - Chum Lyno

5. Jrol Smos Prom Kouch Jet - Sok Pisey

6. Prom Ouy Oun ka - Chum Lyno

7. Lea pros Pis Pul - Tata

8. Leng Hean Kit - sok pisey

9. Cham - Phan Monika

10. Kech Sala - Sok Pisey

Download Album

RHM Vol 392Tracklist ::.

01. Bat Kou Dandeng

02. Khsach Leak Snae

03. Mean Thmei Mdech Men Prab

04. Phkor Krav Mek

05. Moronak Krav Phno

06. Phka Khmean Khlen

07. Jam Thngai Sa-Ek

08. Smarn Tha Sour Kear

09. Bors Thouli Khnong Chet

10. Orkun Pros Kbot

Download Album

RHM Vol 391Tracklist ::.

01. Jam Dole Oun Yum Terb Prab Tha Snaeh

02. Pa Ark Jourb

03. Deuk Dai Tov Rork Phlov Porm Pek

04. Don’t Touch Me

05. Tos Swat Chet Thmei

06. Besdoung Khos Khnart

07. Kom Romleuk Pi Neak Jas

08. Bong Barom Prous Oun Terb Khoch Chet

09. Kob Khloun Ang Chea Mouy Pheap Lngong Klav

10. Kom Thver Barb Khloun Ang

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

Addthis

Next