Menu

Sunday, June 27, 2010

Sunday Vol 106

Tracklist:

០១. I am sorry

០២. មិនអាចឲ្យអូនធ្វើតាមចិត្តឡើយ

០៣. សង្សារក៏ផិត មិត្តក៏ក្បត់

០៤. អូនសេ្នហ៍បងពេញបេះដូង

០៥. ផ្ញើរសារបេះដូង

០៦. ខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានសង្សារដែរ

០៧. រស់គ្មានបងមិនបាន

០៨. រស់គ្មានអូនមិនបាន

០៩. ចង់បែកក៏បែកបាន

១០. ទើបពេញកំលោះ

Download

M Production vol 20

Tracklist::

០១. យំប្រាប់អ្នកណាបើយើងស្រលាញ់គ្នាតែពីរនាក់

០២. ក្បត់ចេះតែក្បត់ស្នេហ៍ចេះតែស្នេហ៍

០៣.​ យំថ្ងៃនេះត្រូវយំឲ្យអស់

០៤. បើសិនយើងមិនបានគ្នា

០៥. Girl In The Mirror

០៦. ស្រលាញ់បងអូនឈឺចាប់

០៧. ឈប់យំមិនប្រាកដថាខូចចិត្ត

០៨. ចង់ឈឺចាប់ជំនួសអូន

០៩. អន់ចិត្តនឹងអូនឬនឹកគេ

១០. មិនខូចចិត្ត

Download

Rock Production CD Vol 111

Tracklist::

01. Louch Snaeh Douch Knare

02. Sane Sday

03. Shamn Ark Nus Sha

04. Tirk Jet Phaek Riyare

05. Snaeh Oun Jare Dara

06. Snaeh Pit Pi Bong

07. Min Joung Bat Bong

08. Tour Aek Khong Jet Bong

09. Vi Padisary Rom Doul Chan Thrae

10. Haet Ahvey

Download

Saturday, June 26, 2010

Various Artists – Original Love Song (2CD)

Track List:

CD 1

01. 姊妹 - 張惠妹 (Sisters - A-Mei Chang)
02. 對的人 - 戴愛玲 (The Right Person – Dai Ai Ling)
03. 傻瓜 - 溫嵐 (Fool - Landy Wen)
04. 失戀無罪 - A Lin (Lovelorn Not Guilty - A-Lin)
05. 愛一直閃亮 - 羅美玲 (Love Always Been Brilliant - Luo Mei Ling)
06. 愛我的兩個人 - 盧學叡 (The Two Person Who Love Me - Afalean Lu)
07. 除了愛你還能愛誰 - 動力火車 (Who Else Can I Love Beside You - Power Station)
08. 想念你的歌 - SAYA (Missing Your Song - SAYA)
09. 專屬天使 - TANK (Exclusive Angel - TANK)
10. 走風的人 - 王宏恩 (The Person Who Take The Wind - Biung Wang)
11. 根 (Lamit) - 盧學叡 [Root (Lamit) - Afalean Lu]
12. 故鄉普悠瑪 - 紀曉君 (Hometown Puyuma - Chi Hsiao Chun)

CD 2

01. 梨山痴情花 - 動力火車 (Lishan Infatuated Flower - Power Station)
02. 聽海 - 張惠妹 (Listen To The Sea - A-Mei Chang)
03. 路口 - 張震嶽 (Junction - A-Yue Chang)
04. 空港 - 戴愛玲 (Empty Port - Dai Ai Ling)
05. 可不可以愛我 - 盧學叡 (Can You Love Me? - Afalean Lu)
06. 原來你一直都在 - SAYA (Actually, You’re Always Here - SAYA)
07. 藍色雨 - 溫嵐 (Blue Rain - Landy Wen)
08. 巴冷公主 - 王宏恩 + 張惠妹 (Princess Bannen - Biung Wang + A-Mei Chang)
09. 忠孝東路走九遍 - 動力火車 (Chung Hsiao East Road Went Nine Times - Power Station)
10. 累格 - 戴愛玲 (Lag - Dai Ai Ling)
11. 海洋 - 陳建年 (Ocean - Chen Chien Nien)
12. 你快樂所以我快樂 - 巴奈 (You're Happy So I'm Happy - Panai)

Download

Jerry Yan - My Secret Love - New + Best Selection (2CD)

Tracklist::

Disc 1

01. Afraid of the dark (New)
02. Out of favor (New)
03. Habit of two people (New)
04. A meter
05. In the KTV Say I Love You
06. Memory Puzzle
07. I have no way to leave the Ni
08. Forgotten I'm
09. To be a good lover
10. To be Ni
11. Isolation
12. waiting for you to come back
13. Fantasy
14. Half

Disc 2

01. You are my only attachment
02. More than out of the free
03. I would love to Ni
04. Black coffee Diary
05. Gravity
06. I was the only
07. I Want It Now
08. Fool's Day
09. Lost Love
10. Foil products
11. Want to love you
12. To make their fortune
13. I really really love Ni
14. Thank You

Download CD1 , CD2New Songs only
 

Password: dumdum

Jane Zhang - Believe in Jane

Tracklist::

01. INTRO

02. Heat

03. I believe that

04. It was so good

05. I DO

06. If this is love

07. Happy

08. Can't be done

09. Low-Hi

10. I DON'T WANNA PRAY

11. We all live up to love

12. Need you

13. Magnolia Stars (Bonus Track)

14. dreaming (Bonus Track)

Download

Password: dumdum

Free Party - Free Party (Self Title)

Tracklist::

01. Embrace forward to your taste (yong bao zhe ni de zi wei)

02. Really loved you (zhen xin ai guo ni)

03. Blame I love too wild (guai wo ai de tai kuang ye)

04. You Know My Name

05. Decadent (tui fei)

06. Eyes could talk (yan jing hui shuo hua)

07. If the time will be back (jia ru shi guang hui dao liu)

08. Missed also is a kind of pleasure (xiang nian ye neng shi yi zhong kuai le)

09. Come Away with Me (yuan zou gao fei)

10. Confidence points, (zi xin dian)

11. Original Summer of Love (yuan wei xia zhi lian)

12. There is a well-being called the forgotten (you yi zhong xing fu jiao wang ji)

Download

Password: dumdum

Jeremy Liu - Mr. Why

Tracklist::

01. Occupied

02. Mr. Why

03. Call robot

04. Rose

05. would like to

06. Who is the fox

07. live in the zoo

08. Air injury

09. Links

10. Extension Cable

Download

Password: dumdum

Wednesday, June 23, 2010

[OST] K.Will - Obstetrics and Gynawcology 산부인과 OST Part 1

[OST] K.Will - Obstetrics and Gynawcology 산부인과 OST Part 1

Released Date : 2010.02.05

Genre: Ballad

Language: Korean

Tracklist::

1. Love not far (TV 삽입곡 Obstetrics & Gynecology)

JeA (BEG) & Big Mama - Grandma (Harmony)

JeA (BEG) & Big Mama - Grandma (Harmony)

Release Date: 2009-12-22

Genre: Ballad

Language: Korean

Tracklist::

1. Harmony / 하모니

Dalmoon - A-Live Vol.7

Dalmoon - A-Live Vol.7

Release Date: 2010.05.07

Genre: Ballad

Language : Korean

Tracklist::

1. 하드코어 인생아 / Hard-core Iife

AB Avenue (Ab 에비뉴) - 너뿐이야 (Digital Single)

AB Avenue (Ab 에비뉴) - 너뿐이야 (Digital Single)

Release Date : 2010.05.06

Genre : Ballad

Language : Korean

Tracklist::

1. 너뿐이야 / You're the only one

2. 연극이 끝난 후 / After the play

Download

Samuel Kim - 보컬밸리 (Single)

Samuel Kim - 보컬밸리 (Single)

Release Date : 2010.05.06

Genre : Ballad

Language : Korean

Tracklist::

1. 아껴왔던 그 말 / Owning the horse

SongCryGirlz (송크라이걸즈) – 사랑노래

SongCryGirlz (송크라이걸즈) – 사랑노래

Released: 2010.05.08

Genre: Pop Ballad

Tracklist::

1. 사랑노래 / Love Songs (Feat. SongCry, 민지)

2. 사랑노래 / Love Songs (Inst.)

Download

J.ae – 나와 함께 (With Me)

제이(J.ae) – 나와 함께

Release date: 2010.04.26

Genre:CCM (Contemporary Christian Music)

Tracklist::

01. 나와 함께

02. 아버지의 노래 (The Father’s Song)

03. 주님만으로

04. 주를 찬양하며 (I Just Want To Praise You)

05. 보았나 십자가의 주님을

06. 사랑한다는 말은

07. 십자가 성혈 앞에 (At The Cross)

08. 바다의 별이신 성모

09. 어둠에서 나와

10. 라뿌니

11. The Father’s Song

Download

Outsider Vol. 2.5 - The Outsider

Outsider Vol. 2.5 - The Outsider

Release Date: 2010.03.02

Genre: Hip Hop / Rap

Language: Korean

Tracklist::

01. 달빛의 노래(intro)

02. 주변인

03. 피에로의 눈물 2 (feat. Gilme)

04. 바람이 불면 너가 떠올라 (feat. Ilac)

05. 일장춘몽 (a time-limited life)

06. 주변인 (Instrumental)

07. 외톨이 (Instrumental)

Download

Big Mama - 5

[Single] Big Mama - 5

Release Date :2010.02.22

Genre : Pop , Ballad

Language : Korean

Tracklist::

1. Day

2. Rainbow Dream

Download

Monday, June 21, 2010

MV Kiss - Cass Full CF - Lee Min Ho & Sandara Park

MV Kiss - Cass Full CF - Lee Min Ho & Sandara Park

Download MV

MV Davichi - Stop Time (with Eunjung (T-ara))

Title: Stop Time (with Eunjung (T-ara))

Artist: Davichi

Quality: 640x480

Download MV


Download HD

MV Gummy - As a man

Title: As a man

Artist: Gummy

Quality: 640x480

Download MV

MV f(x) - NU ABO

Title: NU ABO

Artist: f(x)

Quality: 1280x720

Download MV

MV December - Tears in Heaven

Title: Tears in Heaven

Artist: December

Quality: 640x420

Download MV

Sunday, June 20, 2010

Grasshoppers - Grasshoppers New + Best Selections

Tracklist::

CD1

01. Enduring the new (Intro Music)
02. It feels so good
03. Timely pleasures (Cai Jie)
04. Love is not afraid
05. Expiration date
06. Are we so broke up
07. Whine Oh
08. Memorable samba
09. Thus self-evident
10. Love to encourage
11. Together hand in hand
12. Crush the cost of
13. Forever guarding a dream
14. Why not a woman born
15. Loved to forget
16. Two of the world
17. Stand out
18. Destined to be gang (Min)

CD2

01. Baby, I'm sorry
02. Lonely
03. The slightest Heart
04. ABC Special delivery
05. Loved can be
06. On what basis
07. Love Carnival
08. Bon voyage
09. Hearts song
10. Lovelorn Front coalition
11. Make you cry red eyes
12. Love-hate relationship
13. Good Romantic
14. AEIOU
15. Love is not afraid to let you know
16. Bababa
17. Grasshoppers hottest songs: immersed samba / romance Front coalition / Special delivery ABC / Baby

Download CD1 , CD2

Da Mouth - 万凸3 (3rd Album)

Tracklist::

01. 3010 (Pure Music)

02. Rock It

03. La Tongue

04. Green Kicks

05. Love me

06. Search for Games

07. Qian Xin's friends

08. Back To The Future (Pure Music)

09. Future Party

10. Turn Up The Music

11. Happy Birthday

12. Shining

Download

Password: dumdum

Coco Lee/Jolin Tsai/Karen Mok – Sony Dance Music Collection (2CD)

Track List:

CD 1

01. It's A Party - Coco Lee
02. 睜一隻眼閉一隻眼 - Jolin Tsai (Eyes Half Shut)
03. Hip Hop Tonight - Coco Lee
04. 日場夜場 - Karen Mok (Evening Shows)
05. 看我72變 - Jolin Tsai (See My 72 Changes)
06. Di Da Di - Coco Lee
07. 頭號粉絲 - Karen Mok (No.1 Fan)
08. 許願池的希臘少女 - Jolin Tsai (The Greek Girl By The Wishing Fountain)
09. YOU & ME - Coco Lee
10. DIVA - Karen Mok
11. 獨佔神話 - Jolin Tsai (Exclusive Myth)
12. So Crazy - Coco Lee
13. 24hrs - Karen Mok
14. Love Love Love - Jolin Tsai
15. 愛琴海 - Coco Lee (Aegean Sea)
16. L!VE 拉活 - Karen Mok (L!VE)
17. 招牌動作 - Jolin Tsai (Signature Move)

CD 2

01. 野蠻遊戲 - Jolin Tsai (Wild Game)
02. 刀馬旦 - Coco Lee (Dao Ma Dan)
03. 忽然東風 - Karen Mok (A Sudden East Wind)
04. 愛情三十六計 - Jolin Tsai (36 Tricks Of Love)
05. 真情人 - Coco Lee (True Lover)
06. Fire - Karen Mok
07. No Doubt - Coco Lee
08. 天下大同 - Karen Mok (All Are Equal Under The Sky)
09. Prove it - Jolin Tsai
10. Stay with Me - Coco Lee
11. 海盜 - Jolin Tsai (Pirate)
12. 魔鏡 - Coco Lee (Magic Mirror)
13. 要定你 - Coco Lee (Just Want You)
14. 布拉格廣場 - Jolin Tsai (Prague Square)
15. 台 - Karen Mok (Stage)
16. 愛你是我的自由 - Coco Lee (My Freedom To Love You)
17. 樂園 - Jolin Tsai (Paradise)

Download CD1 , CD2

Liu Xi-Jun - The Garden Love

Tracklist::

01. Declaration of girls

02. First Love

03. Love Garden

04. I Am Free

05. I am very happy

06. Shell Wind-bell

07. Greentree yellowing

08. Moon Boat

09. Wings of Dreams

10. Happy to embrace

11. Trees yellowing (piano version)

Download

Password: dumdum

Evan Yo - Loneliness (Deluxe Edition)

Tracklist::

01. 發光的簡訊 (Luminous Newsletter)

02. 小乖乖 (Small-Behaved)

03. 寂寞,好了( Lonely, Good)

04. 愛是對的 ( Love is Right)

05. 日蝕 (Eclipse on the 5th)

06. 你看不到的天空 (You Can Not See The Sky)

07. Hey !

08. 我的寶貝( My Baby)

09. 打不倒男孩 (Can Not Be Defeated Boys)

10. 走 ( To Go)

Download

Saturday, June 19, 2010

[OST] VA – The Woman Who Still Wants To Marry OST

[OST] VA – The Woman Who Still Wants To Marry OST

Release Date: 2010.02.04

Genre: Pop, Ballad

Language: Korean

Tracklist::

01. One Two Three - GaYoon (4Minute) & Han Ye Ji

02. Testimony - Kim Bum

03. Love to Give -Park Ji Heon (V.O.S)

04. Beautiful Girl - Star

05. My guitar string broke her - Kim Bum

06. I get - Cha Eun Joo

07. LOVE IS... - Nolto Band

08. 눈물이 별되어 - Morningstar Lily

09. Will Allow me - Kim Ye Seul

10. Today's Weather - Lovely

11. Do Not Look Back - Various Artists

12. 꽃다운 서른넷 - Various Artists

13. I Need Mojo - Various Artists

14. Have A Smile - Various Artists

15. Straight No Looser - Various Artists

16. Reality - Various Artists

Download

Davichi - Innocence

Title: Innocence

Artist: Davichi

Genre: Dance Pop / Ballad

Release Date: 2010.05.06

Tracklist::

1. 시간아 멈춰라 [Stopping time]

2. 첫키스 [First kiss]

3. 떠나지마 [Dont leave]

4. 사랑을 못해 이별을 못해 [I can't love you or say goodbye]

5. Shadow

Download

f(x) - NU ABO (Album)

Title: NU ABO (Album)

Artist: f(x)

Genre: Pop / Dance

Release Date: 2010.05.04

Tracklist::

1. NU 예삐오 (NU ABO)

2. Mr. Boogie

3. 아이스크림 (Ice Cream)

4. ME + U

5. Surprise Party

6. Sorry (Dear. Daddy)

Download

Hey - Vegetable Love

Hey - Vegetable Love

Release Date: 2010.02.23

Genre: Indie

Language: Korean

Tracklist::

01. Living Next Door To You (Feat. 김종완 of Nell)

02. Gravity

03. Circle

04. April

05. Living Next Door To You (Eng Ver.)

06. Gravity (Eng Ver.)

07. April (Eng Ver.)

08. Living Next Door To You (Inst.)

09. Gravity (Inst.)

Download

Taesabiae - 가 슴속에 핀 꽃처럼 / Like a flower in your heart

Taesabiae - 가 슴속에 핀 꽃처럼 / Like a flower in your heart

Title: 가 슴속에 핀 꽃처럼 / Like a flower in your heart

Artist: Taesabiae

Genre: Ballad

Release Date: 2010.05.06

Tracklist:;

1. 첫사랑 / First Love (Duet. Baby G)

Park Jung Eun - If We Love

Title: If We Love

Artist: Park Jung Eun

Genre: Ballad

Release Date: 2010.04.28

Tracklist::

1. 우리 사랑했다면 / If We Love

Daylight - 남친소

Daylight - 남친소

Release Date : 2010.04.30

Genre : Ballad/Rap

Language : Korean

Tracklist::

1. 남친소 (With Taw) (Feat. E Sang)

Seo Young Eun - 후두둑 / Hududuk

[Single] Seo Young Eun - 후두둑 / Hududuk

Released Date : 2010.02.01

Genre : Ballad

Language : Korean

Tracklist::

1. 후두둑 / Hududuk

PK Heman - 미안해 (Feat. 유리)

[Single] PK Heman - 미안해 (Feat. 유리)

Release Date: 2010.02.17

Genre: Ballad/Rap

Language: Korean

Tracklist::

1. PK Heman - I'm Sorry 미안해 (feat. Yuri)

Friday, June 18, 2010

VA - The Very Best Of Relaxing Spa Moods vol.4

Tracklist::

01. A Woodland Night 04:19

02. Childhood Memory 03:16

03. Irish Lullaby 02:33

04. Whistle Of The Wind 04:33

05. Irish Meditation 04:04

06. Luna 02:55

07. Childrens Eyes 05:01

08. Greek Meditation 04:58

09. Just A Little Smile 04:07

10. Flying High 05:16

11. White Sand Of Barbados 03:36

12. Moonlight Of Gapri 04:25

13. African Meditation 04:28

14. Goodbye Little Susy Special Track 04:24

15. Peaceful Life 04:21

Download

VA - The Very Best Of Relaxing Spa Moods Vol. 2

Tracklist::

01. El Condor Pasa 03:30

02. The Sound Of Silence 03:44

03. I Swear 04:48

04. Imagine 04:03

05. Chariots Of Fire 03:30

06. Scarifice 05:49

07. One Moment In Time 05:25

08. Song For The Lord 03:34

09. Into Red Velvet 04:19

10. If You Leave Me Now 04:37

11. I Want To Know What Love Is 04:10

12. Tims Lullaby 03:53

13. Moment Of Fantasy 04:30

14. Airy Voices 04:40

Download

VA - The Very Best Of Relaxing Spa Moods Vol. 1

:: TRACKLIST ::

01. Indian Dreams 03:29

02. Magic Winds 03:37

03. Endless Horizon 04:27

04. Visions 04:18

05. After The Rain 04:28

06. Birds Over The Rainbow 03:17

07. Fly Away 04:07

08. Along In The Night 04:15

09. Nights Of Barcelona 06:02

10. Indian Summer Rain 03:27

11. Song Of The Mayas 03:06

12. Jupiter 03:35

13. Machu Picchu 05:08

14. Solar Winds 04:45

Download

Thursday, June 17, 2010

[OST] V.A - Hero 히어로

Tracklist::

01. Hey, hey! (Background music)

02. Person / JD

03. That's me / Naomi

04. My own way (Piano Slow ver.) (Selections)

05. My own way/ Park Sang-min

06. Last Hero / baegiseong

07. Person (Piano Slow ver.) (Selections) 08 That's me, Kim Ju-yeon

09. Last Hero (Piano Slow ver.) (Selections)

10. My own way (Ja ver.) (Selections)

11. That's me (Piano Slow ver.) (Selections)

Download

V.A. 장롱뮤직

V.A. 장롱뮤직

Release Date: 2010.02.09

Genre: Rock / Indie

Language: Korean

Tracklist::

1. Intro / 카루 문창배

2. 정원 / 달에 닿아

3. 별 / 달에 닿아

4. 재시작 버튼을 누르다 / 드라이브 어웨이(Drive Away)

5. 하늘 구름 사이 / 이은규 [인디 락]

6. 모기 목숨 / 회기동 단편선

7. Outro / 카루 문창배

Download

Lim Chang Jung임 창정 - Remake & Best Album - Remind 임창정 리메이크 & 베스트 앨범 - Remind

[Album] Lim Chang Jung임 창정 - Remake & Best Album

Release Date: 2010.02.12

Genre: Ballad

Language: Korean

Tracklist::

01. Forgotten the parting

02. Stand up

03. A cup of soju

04. Love Affair

05. I like you

06. 이럴 수 밖에

07. White Dream

08. Gone with the Wind

09. 니 옆이고 싶어서

10. 그때 또 다시

11. 그대도 여기에

12. 여줘

Download

An Jin Kyoung 안진경 - 1st Mini Album

[Album] An Jin Kyoung 안진경 - 1st Mini Album

Release Date: 2010.02.18

Genre: Pop / Dance

Language: Korean

Tracklist::

1. Bad People (Feat. Mir of MBLAQ)

2. 눈이부셔

3. 여자니까

4. How Gee (Feat. H-유진)

5. Bad People (Feat. Mir of MBLAQ) (Inst.)

Download

Nam Gyu Ri – Taste Of Love

[Digital Single] Nam Gyu Ri – Taste Of Love

남규리 (Nam Gyu Ri) – Taste Of Love

Release date: 2010.04.29

Genre: Dance Pop

Tracklist::

1. 내게 오는 자전거 (feat. Oneway)

EZ Hyoung 이지형- 봄의 기적

[Album] EZ Hyoung 이지형- 봄의 기적

Release Date: 2010.02.23

Genre: Acoustic / Rock / Indie

Language: Korean

Tracklist::

01. Ordinary Day

02. Beatles Cream Soup - with 연진 (Acoustic)

03. Let Me Light In

04. 전화

05. 내가 없는 하루

06. 불면의 기행

07. 늘 묻고 싶던 말

08. Limeade In The Shade

09. Nobody Likes Me (Acoustic)

10. 봄의 기적

Download

Mono Diary 모노 다이어리 - Memories Of The Song

[Album] Mono Diary 모노 다이어리 - Memories Of The Song

Release Date: 2010.02.19

Genre: Rock / Indie

Language: Korean

Trracklist::

1. [Y] (feat. 씨엘)

2. 추억이라 부르는 이름의 노래

3. 사랑..지난이야기

4. (Null)

5. Happy Day

Download

Min Kyung Hoon 민경훈 - Reunion (Goodbye) 再會 (재회)

[Album] Min Kyung Hoon 민경훈 - Reunion (Goodbye) 再會 (재회)

Released Date : 2010.02.04

Genre : Ballad / Pop

Language : Korean

Tracklist::

1. Do you love sick

2. Love

3. The same is no farewell

4. Have been deleted

5. Just tears ..

Download

Tuesday, June 15, 2010

Harlem Yu - Dao Si Du Yao 18 Sui

Tracklist::

CD 1 [Youth]

01. The third wish
02. Last resort
03. Predestined
04. Meet
05. Change all the fault
06. Let me once love you
07. Want to cry, cry on my arms
08. Night of music
09. Over the weekend to send
10. Not control their own
11. Everywhere
12. Love rotation (ft. Jeff Chang)
13. Please do not follow me
14. That a sad night
15. A heartbeat away from
16. Love your memory

Download CD1

CD 2 [Love songs]

01. Endless thoughts and transparent
02. Only for you
03. Enriching the soil
04. Love in the end
05. Tsunami
06. Miss you. Wake up at 00:03
07. Addictive
08. Please open the window
09. Near
10. Familiar
11. Quiet
12. Honest love songs
13. Miss you
14. Miss the love
15. Itself
16. Water for Love

Download CD2

CD 3 [Rock]

01. To death must be 18-years-age
02. Happy Song
03. Let your mother look NEW
04. Warm desert
05. I am most swing
06. Big eyes
07. The only one I Love You
08. Egg Fried Rice
09. Peak Black Dog Brother
10. YMCA
11. 别走
12. Report of squad leader
13. Make their own High
14. I know I have already grown up
15. Sad singer
16. Into the night

Download CD3

Chen Hao (陳好) - Love Fortunately

Track List::

01. 幸好 (Fortunately)

02. 你眼中的我 (How Do You View Me?)

03. 彩虹深處的期許 (Rainbow Depths Of Expectation)

04. 愛就愛 (Love Then Love)

05. 武器 (Weapon)

06. 心光 (Heart's Light)

07. 打擾 (Disturb)

08. 公主復仇記 (Princess Revenge)

09. 以為 (Consider)

10. 天氣預報 (Weather Forecast)

Download

Desiree Tan - Wind

Tracklist::

01. It's perfect

02. Show Time

03. Wind

04. I Believe In You

05. That is not mine

06. Baby

07. Must love you

08. The whole world knows

09. Love does wrong

10. Without You

Download

Jason Zhang - The Next Chapter

Tracklist::

01. The next chapter (xia yi ge zhang jie)

02. Firefly (ying huo chong)

03. I don't listen (wo bu ting)

04. Love Ru Yi carried (ai yi xie dai ru)

05. Replay (zhong bo)

06. Question mark (wen hao)

07. Where are you (ni zai na li)

08. Valentine's Day (qing ren jie)

09. Fell in love with this matter Ni (ai shang nai zhe jian shi qing)

10. Grew up (zhang da)

11. Hours if the back (demo) (shi jian ruo dao tui)

12. kiss me please (demo) (wen wo hao ma) (Japanese)

13. Guns and Roses (demo) (qiang yu mei gui)

Download

Password: dumdum

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

Addthis

Next